STRONA GŁÓWNA / REGULAMIN KLUBU PRZYJACIÓŁ

REGULAMIN KLUBU PRZYJACIÓŁ

Regulamin „Kluby Przyjaciół SKRZYDŁA WOLNOŚCI”

Dlaczego warto należeć do Klubu?
• otrzymasz możliwość kontaktu z osobami o podobnych zainteresowaniach i poglądach
• otrzymasz informację o ciekawych wydarzeniach i spotkaniach autorskich
• możesz przedstawić swoje pomysły, projekty i możliwości ich realizacji
• otrzymasz rabat w wysokości 10% na produkty zakupione w sklepie sklep.gadowskiksiegarnia.pl
• możesz dokonać oceny standardów w obsłudze klienta i propozycje usprawnień

Uczestnictwo w Klubie:
• informacje o działalności klubu znajdują się na stronie gadowskiwitold.pl
• aby zapisać się do klubu należy poprawnie wypełnić wszystkie pola formularza, znajdującego się
na stronie gadowskiwitold.pl, w zakładce Kluby Przyjaciół.
• członkostwo w Klubie jest bezpłatne i dobrowolne
• klub prowadzony jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem
• zapisując się do Klubu Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.
Nie może więc powoływać się na jego nieznajomość bądź brak akceptacji jego warunków
• organizatorem Klubu jest Think force Witold Gadowski
• jeden użytkownik w rozumieniu osoby prawnej może zarejestrować się tylko raz, korzystając z
jednego adresu mailowego
• podczas rejestracji Uczestnik zobowiązany jest podać prawidłowe i prawdziwe dane
• w przypadku zmiany danych, Uczestnik ma obowiązek dokonania ich niezwłocznej aktualizacji
• uczestnik może zrezygnować z członkostwa w każdym dowolnym momencie poprzez przesłanie
wiadomości mailowej o treści „Zrezygnuję z członkostwa w Klubie”.
• komunikacja z Klubowiczami następuje poprzez korespondencję mailową, dlatego zapisanie się
do klubu jest równoznaczne z zapisaniem się do newslettera Klubu.
• niniejszy Program jest dostępny na stronie: gadowskiwitold.pl
• organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Klubie w przypadku naruszenia przez
uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
• administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników będzie Organizator.
• przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych Ustawą o
Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2018r. poz. 1000 z późn. Zm.). Dane osobowe są podawane przez uczestników
dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz do ich poprawienia.
• organizator oświadcza, że dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, numer telefonu
komórkowego lub stacjonarnego, mail lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetworzone
przez Organizatora w celu przystąpienia do klubu .
• organizator oświadcza, że przekazane dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, adres mail będą
wykorzystywane przez Organizatora w celach marketingowych. Akceptując Regulamin
Uczestnik automatycznie zapisuje się do newslettera Organizatora.
• uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie danych
osobowych Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działań
spowodowanych niedokonaniem aktualizacji danych.
• organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Programie,
o każdej zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników, poprzez zamieszczenie
informacji w zakładce Kluby Przyjaciół
• w kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w
tym w szczególności kodeksu cywilnego.